Photo Translator

Photo Translator v7.7.2 اپلیکیشن تبدیل دوربین به مترجم متون اندروید!

Photo Translator v7.7.2 اپلیکیشن تبدیل دوربین به مترجم متون اندروید!

همه ما گاهی با مطالبی برخورد می کنیم که با زبانی غیر از زبان رسمی ما نوشته شده اند و به آن ها نیاز داریم. در چنین شرایطی یا باید به یک مترجم مراجعه نمود که بی شک بسیار هزینه بر است یا می توان...
صفحه اینستاگرام