پشتیبانی از محاسبه باد

Strelok Pro v5.0.4 اپلیکیشن محاسبه گر پرتابه شناسی مخصوص دستگاه های اندروید

Strelok Pro v5.0.4 اپلیکیشن محاسبه گر پرتابه شناسی مخصوص دستگاه های اندروید

بالستیک علم بررسی حرکت یک پرتابه (مثل گلوله یا موشک) در هوا می‌باشد. به تعبیری دیگر بالستیک علم پرتاب‌شناسی است. علم بالستیک پیرامون حرکت اشیاء در هوا به مطالعه می پردازد حرکت گلوله، راکت ها و نیزه ای که پرتاب می شود و پس از...
صفحه اینستاگرام