قبله نما

Connect to Qibla And Prayer v2.1 اپلیکیشن قبله نما هوشمندانه مخصوص دستگاه های اندروید

Connect to Qibla And Prayer v2.1 اپلیکیشن قبله نما هوشمندانه مخصوص دستگاه های اندروید

یکی از مهم ترین فعالیت های هر روزه مسلمانان که بر بقیه کار های آن ها مقدم است، نماز خواندن می باشد؛ البته به دلیل افزایش مشغله های کاری و پیچیده شدن زندگی ها ما و دیگر مسلمانان گاه فراموش می کنیم که نماز خود...
صفحه اینستاگرام