حذف گروهی فایل ها

Duplicate File Finder & Remover v1.12 ad-free اپلیکیشن شناسایی سریع و حذف فایل ها تکراری اندروید

Duplicate File Finder & Remover v1.12 ad-free اپلیکیشن شناسایی سریع و حذف فایل ها تکراری اندروید

تعداد زیاد فایل های موجود در دستگاه های هوشمند گاهی باعث می شود که ما به صورت نا خواسته یک فایل را چندین بار در پوشه هایی مختلف کپی و یا از دوستانمان دریافت کنیم. افزایش بسیار زیاد چنین فایل هایی موجب می شود تا...
صفحه اینستاگرام