ترجمه آیات

[Quran Pro Muslim: MP3 Audio offline & Read v1.7.103 [Premium اپلیکیشن تفسیر قرآن کریم اندروید

[Quran Pro Muslim: MP3 Audio offline & Read v1.7.103 [Premium اپلیکیشن تفسیر قرآن کریم اندروید

قرآن کریم این کتاب آسمانی یکی از بهترین کتب موجود در جهان می باشد که پس از 1400 سال تا کنون کسی نتوانسته ان را تفسیر کند و جزو معجزات الهی می باشد؛ مجموعه علوم موجود در این کتاب به قدری گسترده است که کسی...
صفحه اینستاگرام