اپلیکیشن تقویم فارسی

Persian Calendar v6.1.3 تقویم فارسی کاربردی اندروید

Persian Calendar v6.1.3 تقویم فارسی کاربردی اندروید

تمامی ما برای مطلع شدن از مناسبت ها و یا برخی دیگر از اطلاعات به تقویم ها رجوع می کنیم. امروزه تکنولوژی همانند هر چیز دیگری تقویم ها را تحت تاثیر خود قرار داده اند و باعث شده تا بتوانیم به انواع آن ها در...
صفحه اینستاگرام