کلمات انگلیسی

Oxford A-Z of English Usage v11.0.504 یادگیری روش استفاده درست از کلمات انگلیسی

Oxford A-Z of English Usage v11.0.504 یادگیری روش استفاده درست از کلمات انگلیسی

زبان انگلیسی در پنجاه سال گذشته، پس از فارسی، مهمترین زبان برای ایرانیان بوده است. از گذشته های دور، زبان انگلیسی به عنوان یک درس اصلی در برنامه درسی دانش آموزان و دانشجویان گنجانده شده است. همچنین تعداد زیادی موسسات آموزش زبان نیز در هر...
 
صفحه اینستاگرام