نرم افزار Autorun Organizer

Autorun Organizer 3.03 مدیریت لود ویندوز

Autorun Organizer 3.03 مدیریت لود ویندوز

  Autorun Organizer نرم افزاری است که برنامه های زمان بالا امدن ویندوز لود می شوند را تمام و کمال به صورت جز به جز نشان می دهد با نرم افزار Autorun Organizer بعضی  از نرم افزار ها را حذف نمود یا بعضی از نرم افزار...
 
صفحه اینستاگرام